Partnerkyrkor

Världen över är Svenska kyrkan aktiv i bland annat Lutherska världsförbundet och Konferensen för europeiska kyrkor samt Kyrkornas världsråd, där kyrkor och samfund från över 100 länder är verksamma. I Afrika och Latinamerika arbetar de tillsammans med All Africa Conference of Churches, AACC, Latinamerikas kristna råd samt den lutherska kyrkan i Costa Rica. I Sverige har Svenska kyrkan kontakt med andra kyrkor, som riksorganisationen Pingst för Pingströrelsen i Sverige, Equmeniakyrkan och Stockholms katolska stift. Viktigt att nämna är även att Svenska Kyrkan för dialog och samarbete med andra religioner.

När det kommer till vad samarbetspartnerna gör kan det se olika ut. Lutherska världsförbundet fokuserar exempelvis på att kommunicera med andra trossamfund och religioner, såväl som att hjälpa människor i behov, medan det centrala för Kyrkornas världsråd är att ena kristna världen över. För att titta närmare på en frikyrklig samarbetspartner i Sverige, Equmeniakyrkan, är det ett samfund som kom till 2011, då Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistförbundet och Metodistkyrkan i Sverige slogs samman. Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan har till exempel haft ekumeniska gudstjänster tillsammans.

Borgågemenskapen och Utrechtunionen

Kyrkogemenskap går ut på att två eller fler kristna samfund godtar varandras sakrament som giltiga. Detta innebär att de olika samfundens medlemmar ges tillstånd att mottaga sakramenten i det eller de andra samfunden. Två exempel på kyrkogemenskaper som Svenska kyrkan ingått i är Borgågemenskapen (Porvoo Communion) och kyrkogemenskapen med Utrechtunionen. Borgågemenskapen, i vilken Svenska kyrkan blev medlem år 1994, upprättades år 1992 och består av lutherska och anglikanska kyrkor. Svenska kyrkan ingick kyrkogemenskap med Utrechtunionen år 2016. Utrechtunionen är en koalition av gammalkatolska kyrkor som styrs episkopalt.

Svenska kyrkans globala gemenskap

För att sammanfatta samarbetet bland kyrkor som Svenska kyrkan har förvärvat genom årens lopp, är det utöver här i Sverige spritt runt hela världen. Samarbetet kan se annorlunda ut beroende på vad det är för organisation eller kyrka. Det kan handla om allt från att skapa gemenskap mellan två eller flera kyrkor, till att hjälpa människor i nöd, förena kristna jorden runt, eller rent av föra en dialog med andra religioner. Således är det ett stort antal människor som berörts av Svenska kyrkans arbete, på ett eller annat sätt.