Religion i Sverige

Sverige är av traditionen ett kristet land med starka inslag av protestantism till skillnad från många andra kristna länder i till exempel sydligare delar av Europa, Sydamerika eller USA där de är katoliker. Efter splittringen mellan stat och kyrka år 2000 är dock Sverige formellt ett sekulärt land där det i teorin inte ska råda någon särställning för en särskild religion över en annan religion. Det är just detta som präglar Sverige idag, en mängd olika religioner som verkar i samma land.

Religion ses i det moderna Sverige som ett ganska avlägset fenomen för många. Sanningen är dock att hälften av alla svenska medborgare fortfarande är medlemmar i den Svenska Kyrkan. Lägg då till att Sverige idag även har flera andra religioner som utövas, till exempel så har antalet muslimer i Sverige ökat under 2000-talet och därmed också mängden människor som utövar islam i Sverige och för den delen utövande av religion i största allmänhet.

Svenska Kyrkan

Som tidigare nämnt är Svenska Kyrkan fortfarande en stark religiös institution med över hälften av Sveriges medborgare som medlemmar alltjämt. Dock har den procentuella mängden medlemmar minskat drastiskt under framförallt 2000-talet. Sedan år 2000 kan Svenska Kyrkan inte längre betraktas som statsreligion. Huruvida det är detta som ligger till grund för medlemsraset eller om det är helt andra skäl som ligger till grund för medlemstappet är svårt att sia om, till exempel skulle konkurrensen av andra religioner eller livsåskådningar kunna vara en förklaring.

Kristna traditioner

Oavsett om det må vara så att religionen har tappat mark i Sverige eller det faktum att det finns flertalet större religioner i Sverige idag så vilar ändå de svenska traditionerna på en stark kristen grund anser många. Julen är en klassisk kristen företeelse såväl som påsken. Dessa två traditioner är inte bara starkt förknippade med kristendomen utan också stora traditioner i Sverige generellt. Detta om inte annat indikerar och markerar religionens och inte minst kristendomens plats i Sverige.