Historik

Kristendomen är en av de monoteistiska världsreligionerna, tillsammans med judendom och islam. Den kristna kyrkan hade år 2015 ungefär 2,3 miljarder anhängare, enligt en mätning gjord av Pew Research Center. Denna siffra motsvarar 31,2 procent av världens totala befolkning och gör kristendomen till världens största religion, med islam som nummer två. Hur har då världens största religion uppkommit och vad är det som lett till att den blivit så populär i världen idag?

Den kristna kyrkan sägs ha uppkommit några år efter det att Jesus korsfästes, runt år 33. Efter Jesu död började det gå rykten om att han i själva verket levde och flera av hans anhängare sa även att de sett honom efter hans död, och att han då inte varit död. Denna Jesu uppståndelse har varit en motiverande faktor för den kristna kyrkan att bildas. Den tidiga aposteln Paulus lär ha sagt att Jesu uppståndelse är hela meningen och syftet bakom religionen.

Kristendomen under medeltiden

Då det västromerska riket mötte sin undergång på 400-talet, hade den nya religionen spridit sig flitigt i Europa. Det trots en del protester från romerska kejsare som tidigare försökt förbjuda kristendomen och tvingat de kristna att hemlighålla sin religionstillhörighet. Kristendomens spridning kom att påverka det europeiska samhället i stor grad under hela medeltiden. Kyrkan kom att få mycket stor ideologisk makt och hade ansvar för att sprida kunskap i samhället. Idén om arvsynd och avlatshandel blomstrade under medeltiden, då kyrkan styrde samhället.

Reformationen

Reformationen, som skedde under ledning av munken Martin Luther på 1500-talet, ledde till att den katolska kyrkan splittrades och den lutherska kyrkan bildades. Luther protesterade mot kyrkans försök att tjäna pengar på befolkningens bekostnad genom att erbjuda avlatsbrev för att befria människor från arvssynden. Luthers protester ledde till att katolska kyrkan gick i motoffensiv, och reformationen kom sedermera att bli startskottet för ett stort antal religionskrig i Europa under 1600-talet. Det största av dessa är trettioåriga kriget 1618-1648.